26 listopada 2018 r. zgłoszono powstanie Klubu Radnych DROGA W PRZYSZŁOŚĆ.

Działając na podstawie § 86, § 87 pkt 1-6 Uchwały Nr LI/324/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2017r. w sprawie Statutu Gminy Wołów w związku z art. 23 ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1432), Przewodniczący – Paweł Czarny, zgłosił Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołowie utworzenie w ramach Rady Miejskiej w Wołowie, Klubu radnych ,,DROGA W PRZYSZŁOŚĆ”.

Na dzień złożenia zgłoszenia, tj. 26 listopada Klub radnych ,,DROGA W PRZYSZŁOŚĆ” liczył sześciu radnych. Funkcjonowanie Klubu radnych odbywa się na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wołów oraz Regulaminu Klubu radnych ,,DROGA W PRZYSZŁOŚĆ”.

Członkami Klubu radnych ,,DROGA W PRZYSZŁOŚĆ” są następujący radni, którzy w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 21 października uzyskali mandaty :

– Zenon Bujacz,
– Paweł Czarny,
– Agnieszka Łukaszewska,
– Grażyna Racka,
– Barbara Świątek.

Funkcje Przewodniczącego Klubu radnych ,,DROGA W PRZYSZŁOŚĆ” pełni Radny Paweł Czarny.